Strona główna Opis projektu Wykonawcy projektu Zarządzanie projektem Promocja projektu Aktualności Login

Geneza projektu


 

Projekt kluczowy InTechFun realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 — 2013, w sposób szczególny adresując działania w części

Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii;

Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

w obszarze tematycznym Info

w sektorze Technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych i Optoelektroniki.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie roli sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wytworzenie mechanizmów stymulujących powstawanie innowacyjnych prac B+R ukierunkowanych na wdrożenia przemysłowe oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy.

Powyższe cele realizowane będą poprzez integrację kadry i infrastruktury badawczej jednostek reprezentujących różne sektory nauki — jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN i ośrodki akademickie — oraz wytyczenie ambitnych, a jednocześnie realistycznych zadań szczegółowych, integrujących kompetencje, wiedzę i doświadczenie poszczególnych zespołów i generujących efekt synergii w prowadzonych pracach B+R.

W kategoriach naukowo-badawczych przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnych technik i procesów dla realizacji nowych i ulepszonych materiałów i struktur, które będą zastosowane w przyrządach nanoelektronicznych i nanofotonicznych budowanych w oparciu o półprzewodniki szerokoprzerwowe: GaN, ZnO i SiC.

W kategoriach społecznych projekt ma realizować cele harmonijnego rozwoju społeczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Powinien przyczynić się do rozwoju kadry naukowej, wzrostu zatrudnienia w sektorze zaawansowanych technologii, oraz zwiększania roli MŚP w gospodarce.

Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa