Mikro- i Nano Systemy
                     w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej

realizacja projektu

Realizacja projektu jest możliwa dzięki integracji środowiska naukowego, wokół należącego do ITE Laboratorium Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, co pozwala na ukierunkowanie wiedzy i możliwości aparaturowych wielu współpracujących zespołów badawczych na osiąganie wspólnych interdyscyplinarnych wyników o charakterze aplikacyjnym. Dzięki współpracy w ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone mechanizmy ułatwiające powstawanie innowacyjnych prac ukierunkowanych na aplikacje przemysłowe w obszarze nanoelektroniki mikro/nano/bio-systemów poprzez rozwój i integrację kadry i bazy badawczej uczelni, wyspecjalizowanych instytutów PAN oraz Instytutu Technologii Elektronowej.

 
 

cel projektu

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych mikro- i nano- systemów przeznaczonych do zastosowań w chemii i diagnostyce biomedycznej.

 
 

produkty

Wynikiem współpracy w ramach projektu będzie opracowanie 5-ciu demonstratorów analityczno-diagnostycznych.

  • wykrywania środków psychotropowych w organizmie człowieka
  • analizy nanolitrowych ilości wydzielin ustrojowych dla badania stanów patologicznych lub określania faz płodności
  • hodowli komórek biologicznych (tkanek) o kontrolowanych cechach
  • badania wybranych cech stanu organizmu człowieka przy wykorzystaniu technologii mikrosystemów
  • detekcji bakterii Gram-ujemnych i ich endotoksyn

 
 

korzyści długofalowe

Rezultatem będzie opanowanie przez zespoły uczestniczące nowych metod i technologii, publikacje w czasopismach o obiegu światowym, zatrudnienie młodych pracowników naukowych, prace magisterskie i doktorskie oraz patenty. Najważniejszym rezultatem będzie podniesienie poziomu badań w tej dziedzinie w Polsce w stopniu umożliwiającym intensyfikację współpracy polskich zespołów w ramach projektów europejskich 7PR a przede wszystkim stworzenie możliwości industrializacji opracowanych w ramach Projektu innowacyjnych produktów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom rynku medycznego, potrzebom społecznym i gospodarczym.