Mikro- i Nano Systemy
                     w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej

opis działań

Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych ITE wyposażony jest w unikatową aparaturę zainstalowaną w pomieszczeniach czystych (Clean Room) stwarzając możliwości opracowywania innowacyjnych przyrządów i systemów mikro/nanoelektronicznych. Zbliżona do przemysłowej organizacja pracy doświadczalnej Linii Technologicznej Zakładu pozwala na realizację pełnego cyklu opracowania, począwszy od etapu projektowania konstrukcji i technologii aż po fazę modelu i prototypu a nawet podjęcie produkcji doświadczalnej. Domeną prac badawczych Zakładu jest technologia heterogenicznych mikrosystemów dla zastosowań interdyscyplinarnych. Specyfiką tego obszaru współczesnej technologii jest to, iż dla pełnego wykorzystania jego potencjalnych możliwości innowacyjnych wymagana jest współpraca zespołów specjalistów z różnych dziedzin nauki.

 

W ramach niniejszego projektu stworzone zostaną możliwości dostępu do kosztownej i unikatowej w skali kraju technologii dla partnerów reprezentujących różne specjalności i dyscypliny wiedzy dzięki czemu umożliwiona zostanie realizacja innowacyjnych opracowań ukierunkowanych na zastosowania przemysłowe.
Projekt realizowany będzie przez Między-instytutowy Zespół Badawczy, w skład którego wchodzi 14-cie zespołów badawczych z czołowych krajowych instytucji naukowych (wyższe uczelnie techniczne, medyczne i rolnicze oraz instytuty badawczo-rozwojowe i PAN).
Zespoły partnerów, kierując się swoją najlepszą wiedzą i dotychczasowymi doświadczeniami, zaproponowały szereg tematów do wspólnej realizacji w ramach projektu, a także zadeklarowały oddanie do wspólnego wykorzystania części swojego potencjału technicznego i ludzkiego. Podstawowym kierunkiem podejmowanym w ramach projektu jest wykorzystanie współczesnych technologii mikro-inżynierii oraz nanotechnologii dla wytwarzania metod i przyrządów diagnostycznych, głównie dla zastosowań bio-medycznych. Zaproponowane opracowania stwarzają możliwości uzyskania wyników oryginalnych w skali światowej które podlegać będą ochronie patentowej.

 
 
 

podprojekty

Projekt będzie składał się z 6-ciu podprojektów, z których pierwszych 5 ukierunkowanych zostało na opracowanie demonstratorów weryfikujących prawidłowości koncepcji i stanowiących podstawę do prac nad industrializacją produktu. Zadaniem szóstego podprojektu jest wytworzenie i/lub adaptacja narzędzi niezbędnych dla realizacji całego projektu poprzez rozwój i wykorzystanie metod symulacji komputerowej oraz opracowanie, adaptację i rozwój technologii cząstkowych. a następnie wspieranie na etapie prac projektowych pozostałych zespołów oraz, opracowanie, przy współpracy z tymi zespołami, pełnych sekwencji technologicznych i wytworzenie modeli i demonstratorów opracowywanych przyrządów.


 
  Tematyka podprojektów:

   
 • Opracowanie przyrządu Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną (E-LoC)
  a. Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych
  b. Miniaturowe sensory i matryce sensorów elektrochemicznych na podłożu krzemowym oraz hybrydowe systemy Lab-on-a-chip do zastosowań w biochemii i bioanalityce
   
 • Opracowanie przyrządu "Lab-on-chip" z detekcją optyczną - (OPTO-LoC)
  a. Instrument diagnostyczny do analizy nanolitrowych próbek wydzielin ustrojowych dla monitorowania rozwoju stanów patologicznych i określania płodności - (Profem)
  b. Instrument diagnostyczny do szybkiej, taniej kwalifikacji jakościowej zarodków bydlęcych - (Apozar)
   
 • Bio- mikro- reaktory do hodowli komórkowych - (BioRK)
   
 • Opracowanie konstrukcji i technologii MEMS dla diagnostycznej aparatury medycznej- (MED-MEMS)
   
 • Zastosowanie matryc czujników mikrochemicznych do detekcji bakterii Gramujemnych i ich endotoksyn -(SUB-NANO)
   
 • Opracowanie i realizacja symulacji, projektowania i procesów technologicznych dla potrzeb mikro- i nano- systemów w chemii i diagnostyce biomedycznej -(MNTREAL)


Realizacja projektu oparta będzie o doświadczenia ITE zebrane w trakcie realizacji ponad 20 projektów badawczych 5-go i 6-go Programu Ramowego UE. Przewiduje się, że współpraca zespołów w niniejszym projekcie pozwoli na zintensyfikowanie udziału partnerów w projektach badawczych 7 PR a także w ramach międzynarodowej współpracy bilateralnej.