STRONA ARCHIWALNA
Instytut Technologii Elektronowej
hbar
Kliknij, aby otrzymac polska wersje językowa Click here for English Language O Instytucie Organizacja i dzialalnosc Projekty Europejskie Fundusze strukturalne Zamowienia_Publiczne Tu znajdziesz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, której szukasz Biuletyn Informacji Publicznej ISO 9001
hbar
   
O Instytucie
Informacja_ogolna
Historia Instytutu
Nagrody
Osiagniecia
Oferta
Materiały promocyjne
Biblioteka
Lokalizacja
StrategiaHR
PROJEKTY
Logo Pol-HEMT Logo Pol-HEMT
MNSDIAG InTechFun
Centrum Nanofotoniki
Smart Frame
NANOHEAT Logo
MINTE Logo

ITE jest członkiem:
OFERTA ITE
Badania składu i jakości heterostruktur
Dysponujemy najnowszej klasy wysokorozdzielczym dyfraktometrem rentgenowskim umożliwiającym szybkie i precyzyjne zbieranie danych o strukturach.
więcej informacji
Badania wyrobów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i gazowych
Badania są wykonywane przez Laboratorium Badawcze w Warszawie, ul. Krakowiaków 53. Laborato-rium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat nr AB 003), a także w zakresie badań wyrobów elektrycznych i elektronicznych i w międzyna
więcej informacji
Charakteryzacja struktur niskowymiarowych spektroskopią warstwy ładunku przestrzennego
Udostępniamy metody charakteryzacji struktur niskowymiarowych oparte na spektroskopii warstwy ładunku przestrzennego  DLTS, pomiary C(I)-V, profilowanie C-V, spektroskopia admitancyjna. Metody te, rutynowo stosowane w celu charakteryzacji głę
więcej informacji
Czujniki siły, sensory, belki, piezorezystywne czujniki, mikro- i nanomanipulacja
Rodzina czujników siły opracowanych w ITE bazuje na idei piezorezystywnych belek krzemowych. Oferowane czujniki są miniaturowe oraz uniwersalne (wymagają jedynie prostego elektronicznego układu odczytowego).
więcej informacji  PDF
Detektory promieniowania jonizującego
Krzemowe detektory PIN, detektory paskowe, matryce detektorowe o strukturze p-i-n.
więcej informacji
Fotodetektory
W Instytucie Technologii Elektronowej opracowywane są i wytwarzane (również w znacznej skali) różne typy półprzewodnikowych fotodetektorów. Poniżej przedstawiono podstawową ofertę Instytutu w dziedzinie fotodetektorów.
więcej informacji
Kompleksowe usługi dla gospodarki - Oddział PREDOM
ITE Oddział PREDOM prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów elektrycznych
więcej informacji
Komputerowe modelowanie i symulacje struktur MEMS
Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych dysponuje szeregiem pakietów programów typu TCAD (ang. Technology Computer Aided Design) służącym do zintegrowanego modelowania i symulacji.
więcej informacji
Mikromontaż struktur i układów hybrydowych, cięcie płytek, sprzęganie światłowodów
Oferujemy kompleksowe usługi montażu struktur półprzewodnikowych i innych elementów w obudowach metalowych (TO5, TO8,TO18, TO3 i innych), ceramicznych (DIL, LCC i innych) na laminacie (FR-4), podłożach i obudowach powierzonych.
więcej informacji
Modulacyjne metody spektroskopowe
Oferujemy charakteryzację struktur półprzewodnikowych i przyrządów opartych na związkach AIII-BV, zaprojektowanych pod kątem pracy w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni.
więcej informacji
Ocena zgodności i certyfikacja
Ocena zgodności i certyfikacja jest przeprowadzana przez Biuro Certyfikacji w Warszawie, ul. Krako-wiaków 53. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat AC 044 – certyfikacja wyrobów oraz AC 134 – certyfikacja systemó
więcej informacji
Oferta zaawansowanych usług badawczych
Kompleksowa analiza optyczna i fotoelektryczna próbek
1. Charakteryzacja elipsometryczna próbki w zakresie próżniowego UV
2. Określanie schematów pasmowych systemów MIS za pomocą unikatowych metod fotoelektrycznych
3. Określanie składu chemicznego, temperatury, naprężeń mechanicznych, itp.
więcej informacji  PDF
Oferta zaawansowanych usług badawczych
Kompleksowe badanie elektryczne próbek
1. Mapowanie własności pułapek powierzchniowych w nanoprzyrządach
2. Identyfikacja elektrycznego schematu zastępczego nanostruktur i powierzchni granicznych przy użyciu spektroskopii admitancyjnej
więcej informacji  PDF
Opracowanie pakietu projektowego (PDK, Proces Design Kit) dla narzędzi EDA-CAD firmy Cadence Design Systems oraz Synopsys.
Opracowanie pakietu projektowego (PDK, Proces Design Kit) dla narzędzi EDA-CAD firmy Cadence Design Systems oraz Synopsys.
więcej informacji  PDF
Opracowanie specjalizowanego układu scalonego
Jest to kompleksowa oferta usługi badawczo – rozwojowej, polegającej na wykonaniu wszystkich, lub wybranych, etapów realizacji specjalizowanego układu scalonego ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
więcej informacji  PDF
Opracowanie systemu sterowania i akwizycji danych bazującego na sieci zarządzania budynkiem
Oferta obejmuje opracowanie składników systemu sterowania i / lub akwizycji danych wykorzystującego sieć zarządzania budynkiem (BMS – ang. Building Management System) standardu LonWorks (Echelon).
więcej informacji  PDF
Opracowanie zautomatyzowanego systemu pomiarowego dla środowiska NI LabVIEW
Oferujemy opracowania zautomatyzowanego systemu pomiarowego w oparciu o środowisko NI LabVIEW przy zastosowaniu sieciowo sterowanych przyrządów pomiarowych.
więcej informacji  PDF
Produkcja doświadczalna złączy elektrycznych
Dział Prototypów i Produkcji Doświadczalnej ITE Oddział PREDOM, Warszawa, ul. Krakowiaków 53, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji złączy elektrycznych. Dział posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN
więcej informacji
Projekt wielostrukturowy (MPW)
Usługa jest dostępna dla wszystkich instytucji (w tym komercyjnych) zainteresowanych wytworzeniem układów scalonych (u.s.) w technologii CMOS. Dzięki łączeniu kilku projektów do realizacji w jednym procesie produkcyjnym na linii technologicznej znac
więcej informacji
Projektowanie układów scalonych i systemów
Oferujemy kompleksowe usługi projektowania, modelowania komputerowego, prototypowania oraz wdrożenia do produkcji specjalizowanych układów scalonych (Application Specific Integrated Circuit, ASIC).
więcej informacji
Rodzina mikroczujników opartych na jonoczułych tranzystorach polowych (ISFET)
Rodzina jonoczułych tranzystorów polowych (ISFET) - mikroczujniki dla pomiarów współczynnika pH, aplikacji biomedycznych, monitorowania zanieczyszczenie wód gruntowych.
więcej informacji  PDF
Scalony niskoszumny wielokanałowy wzmacniacz odczytowy
Oferta obejmuje gotowy, wytworzony i zweryfikowany projekt scalonego wzmacniacza pomiarowego w wersji ośmiokanałowej. Układ eliminuje potrzebę stosowania metody detekcji fazoczułej (lock-in) przy laboratoryjnych pomiarach detektorów, może być też wy
więcej informacji  PDF
SEM
Przykłady zastosowań skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
więcej informacji  PDF
Spektroskopia Fotoluminescencyjna
Udostępniamy system do pomiarów fotoluminescencji. Układ pozwala wykonywać zarówno badania podstawowe, jak i analizować własności emisyjne nowoczesnych urządzeń.
więcej informacji
Wytwarzanie heterostruktur AIII-BV
Oferujemy usługi w zakresie projektowania i wytwarzania heterostruktur półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych na podłożach GaAs, GaSb oraz InP
więcej informacji
Wytwarzanie masek
Projektowanie oraz współpraca z klientami przy wykonywaniu projektów średnio skomplikowanych masek przyrządów półprzewodnikowych oraz dla celów mikromechaniki.
więcej informacji
Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
Wzorcowania i sprawdzania są wykonywane w Laboratorium Metrologicznym, Warszawa, ul. Krakowiaków 53. Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.
więcej informacji
FIB
Przykłady zastosowań systemu do trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB)
więcej informacji  PDF
Wszczepialny neurostymulator zwierzęcy
Oferta obejmuje projektowanie i wytwarzanie jednorazowych, wszczepialnych układów do elektrycznej stymulacji nerwów zwierząt małych laboratoryjnych (np. szczury).
więcej informacji
TEM
Przykłady zastosowań transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
więcej informacji  PDF
Pomiar właściwości materiałow i struktur półprzewodnikowych metodami optycznymi
Oferujemy wykorzystanie optycznych metod pomiarowych do kompleksowej charakteryzacji półprzewodników i ich powierzchni granicznych z izolatorami w przyrządach MIS. Stosowane metody pozwalają na ocenę jakości powierzchni, identyfikację naprężeń ...
więcej informacji  PDF
Pomiary parametrów struktury półprzewodnikowej metodami elektrycznymi i fotoelektrycznymi
Oferujemy wykorzystanie opracowanych elektrycznych i fotoelektrycznych metod pomiarowych do kompleksowej charakteryzacji półprzewodników i ich powierzchni granicznych z izolatorami w przyrządach MIS.
więcej informacji  PDF
Automatyczne regulatory ładowania akumulatorów do systemów fotowoltaicznych
Regulator ładowania służy do stworzenia warunków współpracy modułu fotowoltaicznego i akumulatora wraz z obciążeniem, gwarantując poprawność procesu ładowania i eksploatacji akumulatora.
więcej informacji
Badania elektrycznych podzespołów samochodowych
Wykonujemy badania wytrzymałości i odporności elektrycznych podzespołów samochodowych w zakresie każdorazowo dostosowanym do potrzeb klienta.
więcej informacji
Badania technoklimatyczne materiałów, podzespołów i urządzeń elektronicznych i elektrycznych
Badania wytrzymałości i odporności w temperaturach; Testy odporności i wytrzymałości na działanie wilgoci, Badania wytrzymałości na szoki termiczne, ...
więcej informacji
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach
więcej informacji
Elektroluminescencyjne płaskie źródła światła (EL)
Wykorzystujące w praktyce zjawisko Destriau elektroluminescencyjne płaskie źródła światła są w istocie pojemnościowymi strukturami, składającymi się z kolejno nakładanych warstw przewodzących, dielektrycznych i elektroluminescencyjnych.
więcej informacji
Mikroprocesorowy System Zasilania Awaryjnego wersje MSZ-01 i MSZ-02 (przetwornica ładowarka akumulatorów) Pat. Pl 187469B1
Urządzenia są przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 230 V 50 Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej.
więcej informacji
Montaż powierzchniowy elementów elektronicznych SMD z wykorzystaniem technologii lutowania bezołowiowego
Oddział Krakowski Instytutu Technologii Elektronowej od wielu lat specjalizuje się w problematyce związanej z montażem elektronicznym. Prace koncentrują się na technologii montażu powierzchniowego SMT ...
więcej informacji
Opracowywanie specjalistycznych materiałów na bazie ceramiki i szkliw
Oferujemy możliwość opracowywania składów i przeprowadzania syntez i spiekania materiałów ceramicznych o bardzo szerokiej gamie właściwości elektrycznych.
więcej informacji
Podgrzewacze foliowe 'FOLITERM'
Podgrzewacze foliowe FOLITERM wykonywane są metodą sitodruku past polimerowo-srebrowych i polimerowo-węglowych na elastycznych podłożach foliowych.
więcej informacji
Projektowanie i badania Autonomicznych Systemów Fotowoltaicznych w zakresie mocy 0,01 do 1 kWp
ITE O/Kraków projektuje, bada i popularyzuje systemy fotowoltaiczne oraz przeprowadza szkolenia, doradztwo i konsultacje w zakresie elementów składowych tych systemów.
więcej informacji
Technologia polimerowych mikrokompozytów do wykonywania specjalizowanych elementów rezystywnych
Rezystywne mikrokompozyty polimerowe wykonuje się poprzez umieszczenie w matrycy polimerowej rozdrobnionego wypełniacza węglowego (sadza, grafit), lub proszku metalicznego (srebro, miedź, żelazo i in.).
więcej informacji
Uniwersalny moduł pomiarowy
Niskokosztowy uniwersalny moduł pomiarowy przeznaczony do połączenia z komputerem. Układ oparty jest o 6-kanałowy woltomierz napięcia stałego (zakres 2,5V lub 5V, rozdzielczość 10 bitów).
więcej informacji
Wykonanie grubowarstwowych elementów przewodzących i rezystywnych oraz układów hybrydowych na płaskich i cylindrycznych podłożach Al2O3 i na AlN oraz obudów ceramicznych
Oferujemy możliwość projektowania i wykonywania technologią grubowarstwową: elektronicznych układów hybrydowych, elementów rezystywnych i przewodzących, ...
więcej informacji
Maj 2024
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna

ZAKŁADY NAUKOWE
PARTNERZY
LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO